KW Parts Miljöpolicy

Klintberg & Way har en vision om att vara Europas bästa grossist och leverantör av reservdelar och tillbehör till amerikanska bilar.
För att uppnå visionen värnar vi extra om naturen, framtiden och människorna globalt.

Därför arbetar vi regelbundet med miljöfrågor. Syftet att göra alla medvetna om miljön och visa hur vi alla på jobbet kan vara med och påverka och skydda miljön.

KW Parts skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen.
Miljöhänsyn vägs in i alla beslut inom alla avdelningar såväl administration som lager.
Vi ska öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 
KW Parts:

* följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som KW berörs av.

* strävar efter att där det är möjligt, utnyttja teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc).

* ska erbjuda en god och säker arbetsmiljö där personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.

*  tar ansvar för miljön, vi ska agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö.
 
* rapportera incidenter till myndigheter och informera berörda intressenter.

* säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

* ska i första hand sträva efter att välja miljöcertifierade underleverantörer.

* ska sträva efter att bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.

* ska använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.

* följer normerna för ”Grön IT”.

* miljöarbetet skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas regelbundet.

Alla medarbetare förväntas följa policyn och rapportera eventuella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem till sin  chef.

Cheferna är ansvariga inom sina områden och förväntas agera omgående om något rapporteras.

 

2010-05-07
Ledningsgruppen

 


Om SSL-certifikat